วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

Add to Favorites
ต้นแบบวัดพระแก้ว สามพระเจดีย์คู่เมือง วัดเก่าแก่บรรจุพระบรมอัฐิกษัตริย์อยุธยา   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดในพระบรมมาหราชวัง นับเป็นต้นแบบของวัดในพระบรมมหาราชวังของสมัยรัตนโกสินทร์ คือวัดพระศรีรัตรศาสดาราม เนื้อความในพงศาวดารฯระบุถึงจุดเริ่มต้นวัดพระศรีสรรเพชญ์ว่าคราว อ่านต่อ