food, products or place Zip code or address

ประวัติศาสตร์

วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา

Add to Favorites
วัดที่รอดพ้นจากการถูกเผา กราบพระประธานทรงเครื่องแสนงดงาม และพระพุทธรูปโบราณ 4 องค์ สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดหน้าพระเมรุ  วัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในอยุธยา อ่านต่อ

วัดมเหยงค์ อยุธยา

Add to Favorites
วัดเก่าแก่ในบรรยากาศแห่งธรรมะ โบราณสถานแห่งการปฏิบัติธรรม   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดมเหยงค์ วัดมเหยงค์เดิมเป็นพระอารามหลวงโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้่าสามพระยา) และได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายสมัย แต่สุดท้ายภายหลังจากที่อยุธยาเสียกรุงครั้งที่ อ่านต่อ

หมู่บ้านโปรตุเกส อยุธยา

Add to Favorites
ชมโครงกระดูกที่หมู่บ้านโปรตุเกส ซากโบสถ์เก่าคณะโดมินิกัน   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านโปรตุเกสตั้งอยู่นอกเกาะอยุธยาทางทิศใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตามประวัติแล้วชาวโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาเจิรญสัมพันธไมตรีกับอยุธยา โดยในสมัยสมเด็จพระชัยราชาได้ว่าจ้างทหารอาสาชาวโปรตุเกสที่มีความสามารถในการใช้ปืนไฟในการรบกับพม่า ต่อมาจึงได้พระราชทานที่ดินที่อยู่ด้านใต้ของเกาะเมืองและอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา อ่านต่อ

วัดจงกลม อยุธยา

Add to Favorites
วัดร้างนอกเมืองอยุธยา ทางเลือกชมซากโบราณท่ามกลางหมู่นกพิราบ   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดจงกลม วัดจงกลมตั้งอยู่นอกเกาะอยุธยาทางด้านทิศเหนือ ในพื้นที่บริเวณริมทุ่งขวัญวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัด ด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหาร อุโบสถอยู่ทางด้านทิศเหนือ อ่านต่อ

เจดีย์พระศรีสุริโยทัย อยุธยา

Add to Favorites
เจดีย์สีทองริมแม่น้ำ รำลึกพระมหาวีรกษัตรีกรุงศรีฯ   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : เจดีย์พระศรีสุริโยทัย เจดีย์พระศรีสุริโยทัยคือเจดีย์สีทองสูงเด่นองค์เดียวทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระสุริโยทัย อัครมเหสีของพระมหาจักรพรรดิ อ่านต่อ

วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา

Add to Favorites
วัดคู่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ต้นจนจบ  ตำนานก่อตั้งราชธานี และรอดพ้นการเผาทำลายคราวเสียกรุง   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดพุทไธศวรรย์ เดิมวัดพุทไธศวรรย์คือที่ตั้งพลับพลาที่ประทับชั่วคราวของ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในคราวที่อพยพผู้คนหนีโรคห่าลงมา อ่านต่อ

วัดพระราม อยุธยา

Add to Favorites
ซากปรักพระปรางค์กลางเกาะเมือง ในวัดใหญ่ใกล้บึงพระราม   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดพระราม วัดพระรามคาดว่าถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1912 ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดา หรือ อ่านต่อ

วัดภูเขาทอง อยุธยา

Add to Favorites
ตามรอยนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ เจดีย์เอียงกึ่งมอญกลางทุ่ง ที่รำลึกความพ่ายแพ้ของอยุธยา   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดภูเขาทอง วัดภูเขาทองตั้งอยู่บริเวณยุทธภูมิครั้งสำคัญระหว่างกองทัพอยุธยากับกองทัพพม่า ทั้ง 2 ยุคสมัยของการเสียกรุง อ่านต่อ

วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

Add to Favorites
วัดสวยอยุธยาริมแม่น้ำ สถาปัตยกรรมจำลองคล้ายนครวัด   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดไชยวัฒนาราม วัดไชยวัฒนารามถือเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง หรือในช่วง พ.ศ. 2173 อ่านต่อ

วัดโลกยสุธาราม อยุธยา

Add to Favorites
พระนอนแห่งอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ที่มีพระพักตร์เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี    สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดโลกยสุธาราม วัดโลกยสุธาหรือ วัดโลกยสุธาราม  เป็นวัดขนาดใหญ่อีกวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของพระราชโบราณ น่าจะสร้างมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น  มีหลักฐานด้านเอกสารกล่าวถึงวัดโลกยสุธาอย่างจำกัด  โดยบ่งบอกเพียงว่ามีวัดโลกยสุธาอยู่ในทำเนียบโบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น อ่านต่อ