ต้นแบบวัดพระแก้ว สามพระเจดีย์คู่เมือง วัดเก่าแก่บรรจุพระบรมอัฐิกษัตริย์อยุธยา

 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดในพระบรมมาหราชวัง นับเป็นต้นแบบของวัดในพระบรมมหาราชวังของสมัยรัตนโกสินทร์ คือวัดพระศรีรัตรศาสดาราม เนื้อความในพงศาวดารฯระบุถึงจุดเริ่มต้นวัดพระศรีสรรเพชญ์ว่าคราว สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงโปลดเกล้าให้ย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือ จึงยกที่เดิมเพื่อสร้างพุทธาวาสในเขตพระราชวัง และความในพระราชพงศาวดารได้สันนิษฐานเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้สร้างเจดีย์ขึ้นสององค์ทางองค์ตะวันออกและองค์กลาง เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิพระราชบิดาและพระเชษฎา จากนั้นในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (พระหน่อพุทธางกูร) ได้สร้างเจดีย์เพิ่มอีกหนึ่งองค์ทางทิศตะวันตก เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

ตามหลักฐานวัดพระศรีสรรเพชญ์ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา (ปีละ 2 ครั้ง) ตลอดจนใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์ เป็นต้น

วัดพระศรีสรรเพชญมีร่องรอยปฏิสังขรณ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เข้าใจว่าเป็นการปฏิสังขรณ์ในช่วงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ส่วนวิหารหลวงที่อยู่ทางด้้านสถูปองค์ตะวันตกออกนั้นสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2042 ในปีต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปยืนหุ้มทองขนาดใหญ่ประดิษฐานในวิหารหลวง พระราชทานนามว่า “พระศรีสรรเพชญดาญาณ” เล่ากันว่้าคราวอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สอง พม่าได้สุมไฟพระศรีสรรเพชญเอาทองคำที่หุ้มซึ่งหนัก 286 ชั่ง(ประมาณ 171 กิโลกรัม) ไป ล่วงมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าให้อัญเชิญชิ้นส่วนที่ชำรุดขององค์พระประธานมายังกรุงเทพฯ และบรรจุชิ้นส่วนที่บูรณะไม่ได้เหล่านั้นใว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานนามว่า “พระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วิหารทิศ ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดพระศรีสรรเพชญ (ชื่อเขียนที่ถูกต้อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phrasisanpeth
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ50 บาท เด็กไม่เสียค่าเข้า
อำเภอ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.355966, 100.558827

 

 

สามพระเจดีย์ สามรัชกาล

ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ 3 องค์ ชาวอยุธยามักกล่าวติดปากว่า “เจดีย์สามพี่น้อง” อันที่จริงควรจะเป็นเจดีย์เครือญาติ เพราะองค์แรกที่อยู่ตรงด้านตะวันออก บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระบิดา) องค์ที่สองตรงกลาง บรรจุบรมพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (โอรสองค์ใหญ่) ส่วนองค์ที่สาม อยู่ด้านตะวันตก  บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 2 (โอรสองค์รอง) ระหว่างพระเจดีย์ขั้นกลางด้วยมณฑปอีก 3 หลัง ภาพเจดีย์สามองค์เรียงซ้อนกันเช่นนี้ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอยุธยาได้อย่างชัดเจน และเป็นที่แพร่หลายเป็นเอกลักษณ์ของเมือง

 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

ศาสนสถานในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์

ประกอบด้วยด้านตะวันตกของพระเจดีย์สามองค์คือพระวิหารจัตุรมุข หรือ พระวิหารสี่หน้า ตรงกลางมีเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิ ส่วนมุขทั้งสี่ด้านเชื่อว่าเคยมีพระพุทธรูปนั่ง ยืน นอน และเดิ ด้านตะวันออกประกอบด้วย  พระวิหารหลวงหรือวิหารพระศรีสรรเพชญ์นี้ วิหารสำเป็นวิหารที่คัญที่สุด เพราะบริเวณด้านท้ายซึ่งเรียกว่า ท้ายจระนำ ใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์องค์ต่างๆ พระวิหารหลวงถูกขนาบด้วยวิหารพระโลกนาถอยู่ด้านทิศเหนือ ส่วนทิศใต้เป็นวิหารพระป่าเลไลยก์ ถัดต่อทางด้านหน้าเป็นพระวิหาร(ทิศเหนือ) และพระอุโบสถ(ทิศใต้) อาคารทั้งหมดนี้ถูกล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยพระเจดีย์สลับกับวิหารแกลบอย่างได้สัดส่วน

 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากสะพานเรศวรวิ่งไปตามถนนโรจนะ เลี้ยวขวาจะเห็นวงเวียน ตรงผ่านเข้าถนนเนรศวรซ้ายมือจะเห็นวิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์จะอยู่ติดกัน สามารถจอดรถที่เดียวกันได้

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , Wikipedia , สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น