food, products or place Zip code or address

ทำกิจกรรมต่างๆ

ทำกิจกรรมต่างๆ

หมู่บ้านช้างอโยธยา อยุธยา

Add to Favorites
ขี่ช้างชมโบราณสถาน  อีกแห่งทีนักท่องเที่ยวที่มาอยุธยาสามารถร่วมอนุรักษ์ช้างไทย   สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : หมู่บ้านช้างอโยธยา ปางช้างอโยธยา ตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดมเหยงค์ ตรงข้ามตลาดน้ำอโยธยา เป็นอีกแหล่งของอยุธยาที่นักท่องเที่ยวมักมาทำกิจกรรมขี่ช้าง นอกจากวังช้างอยุธยา อ่านต่อ

วังช้างอยุธยา แล เพนียด อยุธยา

Add to Favorites
ขี่ช้างชมเมืองเก่ามุมสูง แวะชมเพนียดตำนานพระราชพิธีคล้องช้างที่ขึ้นชื่อของไทย สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วังช้างอยุธยา แล เพนียด วังช้างอยุธยา แล เพนียด อ่านต่อ

ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม

Add to Favorites
ตะลุยโคลนไถกระดานหาหอยแครง นอนรับลมทะเลเล่นบนกระเตง   สถานที่ท่องเที่ยว สมุทรสงคราม : ป่าชายเลนคลองโคน การมาท่องเที่ยวที่ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เราจะมีโอกาสได้เห็นวิถีชีวิตการทำประมงของชาวบ้านชาวสมุทรสงครามได้อย่างแท้จริง อ่านต่อ