เยือน 3 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์เชียงใหม่และล้านนา

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กลางเวียงภายในตัวเมืองเชียงใหม่ บริเวณเดียวกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บางครั้งเรียกว่า “กลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” รวมรวมและจัดแสดงวิถีชีวิต ศิลปกรรม ความเชื่อ ประเพณี ฯ ที่สะท้อนถึงมรดกความเป็นล้านนาและเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสามารถเลือกเดินชมที่พิพิธภัณฑ์ใดพิพิธภัณฑ์หนึ่งซึ่งจัดแสดงนิทรรศการที่แตกต่างกันออกไป หรือจะเยี่ยมชมทุกพิพิธภัณฑ์ในวันเดียวกันก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

 

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่

 

ข้อมูลทั่วไป

ค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมต่อหนึ่งพิพิธภัณฑ์ :

 • คนไทย – ผู้ใหญ่ 20 บาท , เด็กไทย 10 บาท
 • Foreigner – Adult 90 BHT , Child 40 BHT

ค่าเข้าชมรวมทุกพิพิธภัณฑ์ ภายใน 7 วัน :

 • คนไทย – ผู้ใหญ่ 40 บาท , เด็กไทย 20 บาท
 • Foreigner – Adult 180 BHT , Child 80 BHT
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่  (Muang Chiang Mai)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)

 

 

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งที่ตั้งเคยเป็นที่ตั้งของสะดือเมืองเชียงใหม่ ก่อนที่พระเจ้าติโลกราชจะโปรดให้ย้ายเสาอินทขีลไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง ปัจจุบันก็คืออาคารด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้รากเหง้าของตนเองและบ้านเมืองรู้จักวิถีชีวิตตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบไป

การเริ่มเดินชมหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น เริ่มจากห้องฉายภาพวีดีทัศน์ “เชียงใหม่วันนี้” เพื่อเกริ่นภาพรวมของเชียงใหม่ ก่อนที่ผู้ชมจะเริมเดินชมตามห้องต่างๆในชั้นที่ 1 ได้แก่ ก่อนจะเป็นเชียงใหม่ อารยธรรมสองลุ่มน้ำ สร้างบ้านแปงเมือง ความสัมพันธ์กับภูมิภาค ร้อยปีล่วงแล้ว สิ่งดีงามของเชียงใหม่ ส่วนของชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้อง ประวัติอาคาร เจ้าหลวงเชียงใหม่ ชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปิง คนในเวียง พุทธศาสนากับคนเมือง บายศรีฑูลพระขวัญ สังคมเกษตรกรรม และคนบนดอย ผู้ที่มาเดินชมสามารถสัมผัสถึงนิทรรศการได้อย่างใกล้ชิดเพราะทางหอศิลป์ได้จัดทำหุ่นปั้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีแบบเชียงใหม่ดั้งเดิมได้อย่างง่ายๆ

สำหรับตัวอาคารของหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่มีความโดดเด่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2467 ในอดีตเคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปี พ.ศ. 2542 ประเภทที่ทำการอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล ASEANTA Excellence Awards 2007 ครั้งที่ 21 ประเภท Best ASEAN Cultural Preservation Effort จัดโดย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอาเซียน

 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiang Mai City Arts & Cultural Centre
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 17:00
แผนที่ : พิกัด 18.790557,98.98703

 

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชียงใหม่

 

 

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ติดกับหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ทางด้านหลัง ซึ่งพื้นที่นี้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของหอพระแก้ว ศาสนสถานสำคัญของเมือง ภายในหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ นับแต่สร้างเมืองเชียงใหม่จนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา พัฒนาการของเมืองทั้งด้านการค้าและศาสนา จนมาถึงช่วงยุคสมัยเมืองขึ้นของพม่าจนในที่สุดเข้าสู่การเป็นประเทศราชของสยามจนรวมเป็นส่วนหนึ่งของไทยในปัจจุบัน

การจัดแสดงภายในหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเรื่องราวของเชียงใหม่ อาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่คาดว่าคือแนวกำแพงของวัดพระแก้วในอดีต ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลสาธารณะสำหรับชาวเชียงใหม่

ภายในส่วนนิทรรศการแบ่งออกเป็นส่วนจัดแสดงต่างๆ ได้แก่ ตำนาน การเมืองและการค้า ภาษาและวรรณกรรม ธรรมชาติ การค้าทางน้ำ พม่าปกครอง ยุคเสื่อม เชียงใหม่เมืองร้าง การคมนาคมสมัยใหม่ ยุคฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ภาพเก่าเล่าเรื่อง เชียงใหม่ในปัจจุบัน

 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiang Mai Historical Centre
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 17:00
แผนที่ : พิกัด 18.790338,98.98636

 

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

 

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งอยู่ตรงกันข้ามพอดีกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งจัดทำขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ โดยบูรณะอาคารซึ่งเดิมเป็นศาลแขวง (เดิม) ย่านกลางเวียง ที่มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนามีอยู่ด้วยกันสองชั้นจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนาซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน สะท้านถึงคติความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ลักษณะทางศิลปะจักปรากฏในงานต่างๆ เช่น พุทธศิลป์ พิธีกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม

ภายในของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ข่วงแก้วล้านนาซึ่งเป็นต้นความคิดของพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมของิวหารล้านนา เครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ประติมากรรมประเภทต่างๆในสมัยโบราณ ประเพณีแห่ครัวทาน และจิตกรรมฝาผนังของช่างสกุลเชียงใหม่

ส่วนภายใสของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาชั้นที่ 2 ประกอบด้วย การแสดงหัตถศิลป์พื้นบ้านของล้านนา เครื่องจักสาน เครื่องดนตรีของล้านนา การทอผ้าแบบล้านนา ประวัติศาสตร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และมหรรมฆภัณฑ์ล้านาซึ่งเสนอเรื่องราวของงานเครื่องสูงของล้านนาที่ใช้ในการสักการะบูชาพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ เรื่องราวของหัวใจพระเจ้าซึ่งอยู่ภายในพระพุทธรูป ทำด้วยเครื่องเงิน ภายในบรรจุอัญมณีต่างๆ รวมถึงลักษณะการบรรจุพระธาตุจำลองซึ่งใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์แบบโบราณล้านนา

 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Lanna Folklife Museum
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 17:00
แผนที่ : พิกัด 18.790298,98.988246

 

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้าตัดกับถนนราชวิถี หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จอดรถที่เดียวกันฝั่งถนนราชวิถี ส่วนพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีที่จอดรถอีกแห่งเข้าทางถนนราชวิถีเช่นเดียวกัน

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / จากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถเรียกรถสาธารณะ(รถแดง) มาลงที่หน้าบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
การติดต่อ : 053 217793, 053 219833
Official Website : www.cmocity.com
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : โบรชัวร์ , ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , เวบไซท์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น