ปีนเขาชมวิวสัตหีบมุมสูง แหล่งความรู้คู่ทะเลไทยโดยกองทัพเรือ

 

แหล่งท่องเที่ยวสัตหีบ ชลบุรี : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่บนฝั่งสัตหีบตรงข้ามเกาะแสมสาร จัดตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆที่มีพืชพรรณที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้มากมาย รวมถึงระบบนิเวศตามชายฝั่งและในท้องทะเล ตัวพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยตั้งอยู่บนยอดเขาบริเวณแสมสาร เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้าง สามารถมองเห็น เกาะแสมสาร เกาะขาม โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ชมได้เห็นความงดงามของท้องทะเลแล้วเกิดจิตอนุรักษ์เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามแนวพระราชดำริ

การเดินชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จะต้องเดินขึ้นเขาเพื่อชมพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ 5 อาคาร ตั้งเรียงรายตลอดภูเขา ตั้งชื่อให้สอดคล้องกันได้แก่ เทิดพระเกียรติมหาราช ปวงปราชญ์ร่วมแรงใจ ใฝ่เรียนรู้ผู้ฉลาด พิฆาตความไม่ดีที่ประจักษ์ และ พิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทมีทางขึ้นลงสองทาง ระหว่างทางสามารถเห็นความงดงามของภูเขา มีร่องน้ำไหลผ่าน นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมควรฟิตร่างกายพอสมควร เตรียมเครื่องดื่มหรือขนมระหว่างการเดินชม

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Thai Island And Sea Natural History Museum
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 17:00
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท / เด็กนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ20 บาท / ทหารเรือนอกเครื่องแบบแสดงบัตรประจำตัว 30 บาท / ยกเว้นค่าเยี่ยมชมสำหรับ ทหารเรือในเครื่องแบบ นักบวช เด็กเล็กความสูงไม่เกิน 110 ซม.
หมายเหตุ : ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะมีการเดินขึ้นเขาประมาณครึ่งชั่งโมง มีทางเดินบันไดอย่างดี
อำเภอ : สัตหีบ (Sattahip)
จังหวัด : ชลบุรี (Chonburi)
แผนที่ :
  • พิกัด : บริเวณอาคาร 5 12.60108,100.948492
  • พิกัด : จุดจอดรถและจำหน่ายบัตร 12.602836,100.950064

 

 

เดินชม 5 อาคาร รวมความรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยจะแบ่งออกเป็น 5 อาคาร จัดแสดงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพืชพรรณ ท้องทะเลไทย และภารกิจของกองทัพเรือ ดังนี้

อาคารเทิดพระเกียรติมหาราช
เป็นอาคารหลังที่ 1 แบ่งออกเป็นโซน A และโซน B นำเสนอความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหิน ดิน และชีวิต

อาคารปวงปราชญ์ร่วมแรงใจ
เป็นอาคารหลังที่ 2 สนอนิเวศของป่า พรรณพืช และสัตว์ มีสาระเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมพืชป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ พืชที่พบจากเกาะต่างๆ การค้นพบพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในประเทศไทย ปัจจัยในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารที่ก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ

อาคารใฝ่เรียนรู้ผู้ฉลาด
เป็นอาคารหลังที่ 3 นำเสนอในหัวข้อระบบนิเวศสังคมพืช พืชฝั่งทะเลโดยเน้นระบบนิเวศบนพื้นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ฯในหมู่เกาะแสมสาร ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งงานวิจัยหลายประเภท อาทิ การค้นพบหอยทากชนิดใหม่ และสิ่งมีชีวิตที่เริ่มหายากในปัจจุบัน

อาคารพิฆาตความไม่ดีที่ประจักษ์
เป็นอาคารหลังที่ 4 นำเสนอสาระ ระบบนิเวศตามแนวปะการังในท้องทะเลไทย ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นในท้องทะเลไทย ได้แก่ ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และนำเสนอสาระการปลูกจิตสำนึกฟื้นฟูธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ

อาคารพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย
เป็นอาคารหลังที่ 5 ส่วนภายในอาคาร นำเสนอเรื่องราวทหารเรือไทย จำลองพื้นที่ของ “สะพานเดินเรือ” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการเดินเรือ แสดงภารกิจที่สำคัญของกองทัพเรืออีกภารกิจหนึ่ง นอกเหนือจากภารกิจหลักในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นั่นคือ การดำเนินการและสนับสนุน “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล” และด้านในสุดจัดแสดงเทิดพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนาวีไทย และ พระบรมวงศานุวงศ์ 8 พระองค์ ที่ทรงสร้างคุณูปการให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศ โครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆที่กองทัพเรือได้จัดทำเพื่อน้อมเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งโครงการ สนองพระราชดำริ เนื่องในวาระสำคัญต่างๆ และการนำเสนอแสนยานุภาพของกองทัพเรือไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย – กรุงรัตนโกสินทร์

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

 

 

ชมทิวทัศน์ 180 องศา มองเห็นแสมสารมุมสูง

ด้านนอกอาคารที่ 5 เป็นจุดชมทิวทัศน์แสมสารที่มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเกาะแสมสาร หมู่บ้านประมงช่องแสมสาร เกาะขาม เกาะแรด และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนั้นยังมีลานพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทยจำลองเป็นส่วนหัวเรือ มีการจัดแสดงปืนใหญ่ของกองทัพเรือ

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

 

กิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล

กิจกรรมค่ายสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการพักค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์ 1 คืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และ การศึกษาธรรมชาติที่เกาะแสมสาร และได้เนื้อหาสาระทางวิชาการ โดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเป็นผู้ให้คำแนะนำและนำชมระบบนิเวศทางทะเลทั้งบนบกและในน้า เช่น การศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และพื้นที่ศึกษาทดลองปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน รวมทั้งระบบนิเวศบริเวณแนวปะการัง

กิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล จำกัดครั้งละไม่เกิน 80 คน มีค่าใช้จ่ายราว 790 บาท ต่อคน นอกจากนั้นยังมีจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งควรมีจานวนไม่เกิน 60 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ผู้สนใจจัดทัศนศึกษาติดต่อโดยตรงที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

 

สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาใกล้กับจุดจำหน่ายบัตรและที่จอดรถ นักท่องเที่ยวมักนิยมสักการะก่อนเดินเขาขึ้นชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยที่อยู่ด้านบน

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากพัทยาวิ่งมาตามถนนสุขุมวิทมาทางสัตหีบมาจนถึงแยก “บ้าน กม.10″ บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้เลี้ยวขวาวิ่งมาตามสาย 3126 วิ่งมาประมาณ 5.5  ก.ม. จะผ่านค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า วิ่งต่อมาประมาณ 500 เมตร จะมีทางให้เลี้ยวซ้ายไปพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย วิ่งตามป้ายบอกทางมาประมาณ 6.5 กิโลเมตรก็จะถึงจุดจอดรถและจุดซื้อบัตรชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อยู่ก่อนถึงท่าเรือที่จะขึ้นไปเกาะแสมสารและเกาะขาม

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การติดต่อ :
  • ประชาสัมพันธ์ 038 432475
  • จองกิจกรรมค่าย, วิชาการ 038 432473
  • ธุรการ 038 432471
Official Website : www.tis-museum.org

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น