บ้านศิลปิน และตลาดน้ำคลองบางหลวง กรุงเทพฯ

Pinpoint Add to Favorites

เยือนย่างย่านคลองบางหลวง อดีตชุมชนข้าหลวงกรุงธนบุรี ชมหุ่นละครเล็กคณะคำนาย

เยือนย่างย่านคลองบางหลวง อดีตชุมชนข้าหลวงกรุงธนบุรี ชมหุ่นละครเล็กคณะคำนาย