food, products or place Zip code or address

วัฒนธรรมประเพณี

วัฒนธรรมประเพณี

บ้านศิลปิน และตลาดน้ำคลองบางหลวง กรุงเทพฯ

Pinpoint Add to Favorites

เยือนย่างย่านคลองบางหลวง อดีตชุมชนข้าหลวงกรุงธนบุรี ชมหุ่นละครเล็กคณะคำนาย

เยือนย่างย่านคลองบางหลวง อดีตชุมชนข้าหลวงกรุงธนบุรี ชมหุ่นละครเล็กคณะคำนาย   แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพฯ : บ้านศิลปิน และตลาดน้ำคลองบางหลวง ย่านคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อร่นระยะการเดินทางทางน้ำให้แก่พ่อค้าต่างชาติที่จะมาค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอยุธยา อ่านต่อ

วัดแก่นจันทร์เจริญ ประเพณีตักบาตรขนมครก สมุทรสงคราม

Add to Favorites
แปลกประหลาดตักบาตรขนมครก สืบสานประเพณีท้องถิ่น 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยว สมุทรสงคราม: วัดแก่นจันทร์เจริญ (ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย) ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทรายเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมากว่า 100 อ่านต่อ