food, products or place Zip code or address

อำเภอบางพลี

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดโบราณบางพลี สมุทรปราการ

Add to Favorites
ตลาดร้อยปีของจังหวัดสมุทรปราการ เดินตลาดด้วยไม้กระดาน ให้อาหารปลาคลองสำโรง 

วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

Pinpoint Add to Favorites

เดินชมในองค์พระนอนใหญ่สี่ชั้น แปลกแต่จริงพระพุทธรูปก็มีหัวใจ ปิดทองได้จากด้านใน

เดินชมในองค์พระนอนใหญ่สี่ชั้น  แปลกแต่จริงพระพุทธรูปก็มีหัวใจ ปิดทองได้จากด้านใน 

วัดบางพลีใหญ่ใน ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

Add to Favorites
สืบประเพณีรับบัวของชาวบางพลี ปิดทองหลวงพ่อโต แวะถ่ายรูปห้องน้ำไฮเทค 5 ล้าน 

บึงตะโก้ สมุทรปราการ

Add to Favorites
Extreme ที่บึงตะโก้ แหล่งรวมกีฬาทางน้ำนอกเมือง ชมได้ทั้งวิวและนักกีฬา