food, products or place Zip code or address

จังหวัดพัทลุง

ที่เที่ยวในจังหวัดพัทลุงแยกออกเป็นรายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง , อำเภอกงหรา, อำเภอเขาชัยสน, อำเภอตะโหมด, อำเภอควนขนุน ,, อำเภอปากพะยูน, อำเภอศรีบรรพต, อำเภอป่าบอน, อำเภอบางแก้ว, อำเภอป่าพะยอม, อำเภอศรีนครินทร์

วังเจ้าเมืองพัทลุง พัทลุง

Pinpoint Add to Favorites

วังเก่าเจ้าเมือง มรดกตระกูลจันทโรจน์วงศ์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าพัทลุง

วังเก่าเจ้าเมือง มรดกตระกูลจันทโรจน์วงศ์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าพัทลุง 

วัดวัง พัทลุง

Pinpoint Add to Favorites

วัดเก่ากลางเมืองพัทลุง สถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสมัยรัตนโกสินทร์

วัดเก่ากลางเมืองพัทลุง สถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสมัยรัตนโกสินทร์ 

ทะเลน้อย (อุทยานนกน้ำทะเลน้อย) พัทลุง

Pinpoint Add to Favorites

ทะเลล้านบัวบานสะพรั่งทั่วทะเลน้อย ล่องเรือชมควายน้ำ แรมซาร์ไซท์ที่แรกของไทย

ทะเลล้านบัวบานสะพรั่งทั่วทะเลน้อย ล่องเรือชมควายน้ำ แรมซาร์ไซท์ที่แรกของไทย  

คลองปากประ พัทลุง

Pinpoint Add to Favorites

ตื่นตาทิวทัศน์ดินแดนยอยักษ์ ชมแสงแรกและวิถีชีวิตคลองปากประกลางพื้นที่ชุ่มน้ำ

ตื่นตาทิวทัศน์ดินแดนยอยักษ์ ชมแสงแรกและวิถีชีวิตคลองปากประกลางพื้นที่ชุ่มน้ำ