food, products or place Zip code or address

อำเภอหางดง

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้านไม้แกะสลัก บ้านถวาย เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

หมู่บ้านไม้แกะสลักเลื่องลือ สืบทอดมรดกงานฝีมือ ภูมิปัญญาแห่งบรรพชนบนถิ่นกำเนิดบ้านหัตถกรรม

หมู่บ้านไม้แกะสลักเลื่องลือ  สืบทอดมรดกงานฝีมือ ภูมิปัญญาแห่งบรรพชนบนถิ่นกำเนิดบ้านหัตถกรรม 

วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ต้นแบบหอคำหลวงของพืชสวนโลก วิหารล้านนาโบราณที่ยังสมบูรณ์มากว่าร้อยกว่าปี

ต้นแบบหอคำหลวงของพืชสวนโลก วิหารล้านนาโบราณที่ยังสมบูรณ์มากว่าร้อยกว่าปี 

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

สร้างสรรค์หัตถกรรม ชมสุดยอดฝีมือไม้แกะสลักมรดกล้านนาที่หาดูได้ยาก ราวกับมีชีวิต

สร้างสรรค์หัตถกรรม ชมสุดยอดฝีมือไม้แกะสลักมรดกล้านนาที่หาดูได้ยาก ราวกับมีชีวิต 

ออบขาน เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ออบขานน้องออบหลวง ทัศนียภาพแบบโตรกธาร เดินเล่นริมแม่น้ำที่หางดง

ออบขานน้องออบหลวง ทัศนียภาพแบบโตรกธาร เดินเล่นริมแม่น้ำที่หางดง