พระนอนไม้สักทอง วัดศรีมงคล เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

สักการะพระนอนไม้สักทองอายุ 300 ปี พระศรีศากยมุนีมิ่งมงคล

สักการะพระนอนไม้สักทองทั้งต้นอายุ 300 ปี  พระศรีศากยมุนีมิ่งมงคล