เยี่ยมชมพระตำหนักด้วยความเคารพ สถานที่ประทับเจ้าดารารัศมี สืบเรื่องราวแห่งราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา

 

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ : พระตำหนักดาราภิรมย์

พระตำหนักดาราภิรมย์ เป็นที่ประทับของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระธิดาของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย ในช่วงภายหลังที่ได้ย้ายกลับมาที่นครเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังคงจัดแสดงเครื่องเรือนเครื่องใช้ให้ยังคงสภาพเดิมใกล้เคียงกับในอดีต ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องรับแขก ห้องบรรทม ห้องพักผ่อนอิริยาบถ เป็นต้น อยู่ในการดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระตำหนักดาราภิรมย์ เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมกลิ่นอายแบบตะวันตก ซึ่งเจ้าดารารัศมีทรงใช้พระตำหนักดาราภิรมย์นี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการทั้งทางด้านการเกษตร และศิลปวัฒนธรรม อาทิ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมล้านนาให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเหนือ ทรงสร้างสวนทดลองการเกษตรชื่อ “สวนเจ้าสบาย” เนื่องจากทรงสนพระทัยในการเกษตรและทรงหวังที่จะช่วยการกสิกรรมของภาคเหนือ

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ (ชื่อเรียกที่ถูกต้อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Darapirom Museum
วันเปิดให้บริการ : อังคาร – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 17:00
ค่าเข้าชม : 20 บาท
พระสงฆ์และนักเรียนในเครื่องแบบฟรีค่าเข้า
หมายเหตุ : ห้ามถ่ายรูปในอาคาร
เวลาที่่ดีที่สุดในการถ่ายรูปนอกอาคาร – บ่าย
อำเภอ : แม่ริม (Mae Rim)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.913097, 98.942122

 

พระราชประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เจ้าดารารัศมีเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองเชียงใหม่ ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2416 เมื่อเจ้าดารารัศมีได้ตามเสด็จพระราชบิดามาร่วมงาน พระราชพิธีลงสรงและเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมงกุฏราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเก้าฯให้เจ้าดารารัศมีถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในในฐานะเจ้าจอม ภายหลังจึงจัดงานพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศ เจ้าดารารัศมีจากเจ้าจอมมารดาขึ้นเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับนครเชียงใหม่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงดำรงพระชนม์อย่างสงบสุข ณ พระตำหนักดาราภิรมย์อยู่หลายปี จนสิ้นพระชนม์ด้วยโรคปัปผาสะพิการ (โรคปอด) เมื่อปี พ.ศ. 2476 รวมสิริพระชันษาได้ 60 ปี

เจ้าดารารัศมีเป็นเจ้าจอมที่เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากองค์หนึ่ง เพราะนอกจากจะทรงมีพระอัธยาศัยอันงดงามแล้ว ยังทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา ซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเมืองแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดียังประโยชน์แก่อาณาจักรสยามเป็นอย่างยิ่ง

 

เยี่ยมชมพระตำหนักดาราภิรมย์ ที่ชั้นบนและชั้นล่าง

การเดินเยี่ยมชมพระตำหนักดาราภิรมย์ จะมีทั้งชั้นบนและชั้นล่าง แต่โดยหลักจะอยู่ที่ชั้นบน ซึ่งเราจะสามารถเดินชมห้องต่างๆที่ยังคงจัดวางให้เหมือนในอดีตให้มากที่สุด
ชั้นบน (งดถ่ายภาพ)
1.โถงทางเดิน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระตำหนักที่ประทับในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
2.ห้องรับแขก จัดแสดงของถวายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเครื่องเรือนร่วมสมัย
3.ห้องบรรทม จัดแสดงของถวายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเครื่องเรือนร่วมสมัย
4.ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ จัดแสดงจานชาม เครื่องเสวย ของใช้ส่วนพระองค์ และเครื่องดนตรี
5.ห้องจัดแสดงพระราชวงศ์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระรางวงศ์ในสายสกุลเจ้าหลวงเชียงใหม่
6.ห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ ผ้าทอที่พระราชชายาฯทรงออกแบบลวดลายและส่งเสริมการทอ ชุดการแสดงที่พระราชชายาฯได้ทรงฟื้นฟูและทรงดัดแปลงศิลปะภาคกลางให้เข้ากับศิลปะภาคเหนือ
7.ห้องสรง

ชั้นล่าง

จัดแสดงเครื่องมือเกษตร ที่ทรงใช้ในการทดลองการเกษตรแผนใหม่ ในสวนเจ้าสบาย นอกจากนั้นยังมีเครื่องทอผ้า ซึ่งใช้ทอผ้าสำหรับพระราชชายาฯ โดยเฉพาะ

พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่ แม่ริม

พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่ แม่ริม

สักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

พระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ในทุกๆปีจะมีการน้อมจิตรำลึกพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้รำลึกเจ้าดารารัศมี

พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่ แม่ริม

 

 

เดินชมกุหลาบสีชมพูในสวนเจ้าสบาย

สวนเจ้าสบาย เป็นสวนทดลองทางการเกษตร ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ตั้งอยู่รอบพระตำหนักดาราภิรมย์ สวนเจ้าสบายงดงามไปด้วยต้นไม้และพรรณไม้หลากชนิด แต่ที่โดดเด่นคือกุหลาบดอกใหญ่สีชมพู เนื่องจากเจ้าดารารัศมีทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ทรงได้มาจากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษที่ทรงเป็นสมาชิก พันธุ์ที่โปรดที่สุดเป็นดอกกุหลาบกลิ่นหอมเย็น จึงทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่า “จุฬาลงกรณ์” เพื่อสื่อถึงความรักและภักดี ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของคำว่า กุหลาบเวียงพิงค์ เพราะภายหลังชาวเชียงใหม่เริ่มนิยมการปลูกกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆไว้ทั่วนครเชียงใหม่

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองเชียงใหม่ วิ่งมาตามสายแม่ริม ตามเส้นทาง 107 ก่อนถึงถนนสายแม่ริม-สะเมิง ติดกับที่ว่าการอำเภอแม่ริมและสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม จะมีถนนเล็กๆแยกซ้ายเข้าไปยังค่ายดารารัศมี เมื่อผ่านป้อมและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ตรงเข้ามาก็จะเห็นพระตำหนักดาราภิรมย์อยู่ทางซ้ายมือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การติดต่อ : 053 299175
Official Website : www.chula.ac.th

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : โบรชัวร์ , เวบไซท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น